Bağlantı Anlaşmalarının İmzalanması Süreci

 Üretim Şirketi Lisansı, Otoprodüktör Şirketi Lisansı, Otorpodüktör Grubu Şirketi Lisansı sahibi kullanıcılar için bağlantı anlaşmasının hazırlanmasına kadar nasıl bir süreç işler?
       Kullanıcı öncelikle lisans almak için EPDK’ya başvurur.

       154 kV veya 380 kV gerilim seviyesinden bağlanacak üretim/otoprodüktör santrali için, TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü EPDK’ya bağlantı görüşü bildirir.
       OG seviyesinden bağlanacak üretim/otoprodüktör santrali için ise o bölgede faaliyet gösteren ilgili Dağıtım Şirketi EPDK’ya bağlantı görüşü bildirir.
       Verilen bu görüşler doğrultusunda kullanıcı lisansını alarak TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvurur.
       Kullanıcının başvurusu üzerine TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü üretim/otoprodüktör santralleri için gerekli bağlantı koşulları ile birlikte kullanıcının başvurusu TEİAŞ Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğüne iletilir.
       Bu çerçevede Bağlantı Anlaşmasının hazırlanma süreci başlar.

 Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı'nda süreç 380 kV ve 154 kV gerilim seviyesinden bağlanacak üretim şirketi veya otoprodüktör şirketi için nasıl devam eder?
       TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün EPDK’ya bildirdiği görüş doğrultusunda santralin sistem bağlantısı için gerekli bağlantı koşulları incelenerek varsa Bağlantı Anlaşması çerçevesinde yapılacak tesisler için (380/154 kV EİH tesisi, yeni bir TM tesisi, fider tesisi, hat deplasesi, bağlantının yapılacağı TM’de gerekli görülen tevsiat vb.)
       - Anlaşma kapsamında TEİAŞ adına yapılacak EİH tesisi yer alıyor ise TEİAŞ İKOBİD Dairesi Başkanlığından konu EİH’nın iletişim açısından gereklilikleri sorulur,
       - Bu bilgi doğrultusunda İlgili Daire Başkanlıklarından Bağlantı Anlaşmasına esas tahmini keşif bedelleri istenir,
       - Anlaşma kapsamında TEİAŞ adına yeni bir TM yapımı söz konusu ise bu merkezin yapılacağı sahanın tahmini kamulaştırma rayiç bedeli ve uygunluğu ilgili Grup Müdürlüğüne sorulur,

       Tüm bu bilgilerin toplanmasıyla beraber üretim/otoprodüktör santrallerine ilişkin Bağlantı Anlaşmasının imzalanması ve gerekli tesis yatırımlarına ilişkin Yönetim Kurulumuzdan karar alınır.
       Gerekli çalışmalardan sonra son hali verilen Bağlantı Anlaşması imzalanmak üzere kullanıcıya gönderilir. Varsa Anlaşma kapsamında yatırması gereken damga vergisi, kamulaştırma ve ÇED işleri için nakit avans ile teminat mektubu gibi yükümlülükleri kullanıcıya bildirilir, anlaşma ile birlikte takım halinde noter onaylı lisans ve anlaşmayı imzalayan kişilere ait noter onaylı imza sirküleri istenir.
       Kullanıcı, varsa tüm yükümlülüklerini yerine getirip anlaşmayı imzalayarak istenen belgeler ile birlikte Başkanlığımıza gönderdikten sonra anlaşma Genel Müdürlük onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe girdiğine dair Şirkete, gereğinin yapılması için tüm Başkanlıklarımız ile ilgili Grup Müdürlüğüne bir takım sureti gönderilir. Anlaşma ve Teminat Mektubu asılları ise MİFY Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 Serbest tüketiciler için bağlantı anlaşması imzalanması süreci nasıldır?
       380 kV veya 154 kV gerilim seviyesinden bağlanacak tüketim tesisleri için, tesisi kuracak olan kullanıcı direkt olarak TEİAŞ APK Daire Bşk.’lığına başvurur APK Daire Başkanlığının yaptığı etütler sonucunda verdiği bağlantı görüşü doğrultusunda tesisin sistem bağlantısı için gerekli bağlantı koşulları incelenerek varsa
Bağlantı Anlaşması çerçevesinde yapılacak tesisler için (380/154 kV EİH, yeni bir TM tesisi, fider tesisi, hat deplasesi, bağlantının yapılacağı TM’de gerekli görülen tevsiat vb.)
       - Anlaşma kapsamında TEİAŞ adına yapılacak EİH tesisi yer alıyor ise TEİAŞ İKOBİD Dairesi Başkanlığından konu EİH’nın iletişim açısından gereklilikleri sorulur,
       - Bu bilgi doğrultusunda İlgili Daire Başkanlıklarından Bağlantı Anlaşmasına esas tahmini keşif bedelleri istenir,
       - Anlaşma kapsamında TEİAŞ adına yeni bir TM yapımı söz konusu ise bu merkezin yapılacağı sahanın tahmini kamulaştırma rayiç bedeli ilgili Grup Müdürlüğüne sorulur,
       Tüm bu bilgilerin toplanmasıyla beraber tüketim tesislerine ilişkin Bağlantı Anlaşmasının imzalanması ve gerekli tesis yatırımlarına ilişkin Yönetim Kurulumuzdan karar alınır.
Gerekli çalışmalardan sonra son hali verilen Bağlantı Anlaşması imzalanmak üzere kullanıcıya gönderilir. Varsa Anlaşma kapsamında yatırması gereken damga vergisi, kamulaştırma ve ÇED işleri için nakit avans ile teminat mektubu gibi yükümlülükleri kullanıcıya bildirilir, anlaşmayı imzalayan kişilerin noter onaylı imza sirküleri istenir.
       Kullanıcı, varsa tüm yükümlülüklerini yerine getirip anlaşmayı imzalayarak istenen belgeler ile birlikte Başkanlığımıza gönderdikten sonra anlaşma Genel Müdürlük onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe girdiğine dair Şirkete, gereğinin yapılması için bütün Başkanlıklarımız ile ilgili İletim tesis ve İşletme Grup Müdürlüğümüze bir takım sureti gönderilir. Anlaşma aslı ise MİFYD Başkanlığımıza gönderilir.
 Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için bağlantı anlaşması imzalanması süreci nasıldır?
       2009 yılının Haziran ayından itibaren Dağıtım Şirketleri ile enerji temin edilen her bir trafo merkezi için Bağlantı Anlaşması imzalanmaktadır. Dağıtım Lisansı sahibi Dağıtım Şirketi, Dağıtım Lisansı ile birlikte anlaşma yapmak için direkt olarak Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru üzerine;
       İlgili Grup Müdürlüğünden Anlaşma yapılacak TM’ye ait, tüketim fiderleri ve varsa müstakil fiderle bağlı üretim/otop tesislerini, bu tesislerin bağlı olduğu fiderleri ve ölçüm noktalarını içerecek şekilde düzenlenen güncel tek hat şeması istenir.
       Gelen tek hat şemasına göre Bağlantı Anlaşması hazırlanarak imzalanmak üzere kullanıcıya gönderilir. Anlaşma ile birlikte, anlaşmayı imzalayan kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin de gönderilmesi istenir.
       Mevcut TM’lerimizin OG barasından bağlı/bağlanacak olan Dağıtım Şirketleri için hazırlanan Bağlantı Anlaşmalarının Tesis Sözleşmesi bölümleri tesis yatırımı içermediğinden, bu anlaşmalar kapsamında kullanıcının herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
       Kullanıcı anlaşmayı imzalayarak istenen belgeler ile birlikte Başkanlığımıza gönderdikten sonra anlaşma Genel Müdürlük onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe girdiğine dair Şirkete, gereğinin yapılması için bütün Başkanlıklarımız ile ilgili İletim tesis ve İşletme Grup Müdürlüğümüze bir takım sureti gönderilir. Anlaşma aslı ise MİFYD Başkanlığımıza gönderilir.
 OSB Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için bağlantı anlaşması imzalanması süreci nasıldır?
       29/12/2006 tarihli “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmenlik” çerçevesinde; OSB Dağıtım Lisansı sahibi mevcut veya yeni kurulacak bir OSB, Dağıtım Lisansı ile birlikte anlaşma yapmak için direkt olarak Erişim ve Uygulamalar Dairesi Başkanlığı Bağlantı Anlaşmaları Müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru üzerine
       - Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden, bahse konu tesislerin TEİAŞ’a ait TM’nin OG barasından bağlanacağı fider(ler) den sonra gelen ENH’nın Dağıtım Şirketinden devralınıp alınmadığının teyidi istenir,
       - İlgili İletim Tesis ve İşletme Grup Müd.’lüğümüzden bahse konu TM’den söz konusu OSB’nin bağlı ya da bağlanacak olduğu fider(ler) numarası sorulur,
       Tüm bu bilgilerin toplanmasıyla beraber organize sanayi bölgelerine ilişkin Bağlantı Anlaşması hazırlanarak imzalanmak üzere kullanıcıya gönderilir. Anlaşma ile birlikte, anlaşmayı imzalayan kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin de gönderilmesi istenir.
       Mevcut TM’lerimizin OG barasından bağlı/bağlanacak olan OSB’ler için hazırlanan Bağlantı Anlaşmalarının Tesis Sözleşmesi bölümleri tesis yatırımı içermediğinden, bu anlaşmalar kapsamında kullanıcının herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
       Organize Sanayi Bölge tesislerinin bağlanacağı trafo merkezlerinin OG barasında fider/fiderlerin çıkışına mevzuata uygun ölçüm sayacının tesis edilmesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerince yapılmaktadır.